Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Eierskap og interkommunalt samarbeid

Eierskap
Eierskap i selskapene listet opp under inngår i ordførerens årlige eiermelding som legges frem for kommunestyre.  Det som journalføres og arkiveres er innkalling med saksdokumenter og protokoll fra eiermøtene.

Heleide AS
Dampsaga Bad og Kulturbygg AS
STAS AS
Steinkjer Næringsselskap AS
Deleide selskap 
Ecopro AS
Leiv Eiriksson Nyskaping AS
Reko AS
Rekom AS
Retura NT AS
Steinkjerhallen AS
Steinkjer Havnelager AS
Steinkjer Skidrift AS
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Brannvesenet Midt IKS
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
Revisjon Midt-Norge SA.
KonSek IKS
Lierne Nasjonalparksenter IKS
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
Trondheim Havn IKS
Biblioteksentralen SA
Foreningen Kystriksveien
Steinkjer Næringsforum
Trøndelags Europakontor
Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Foretak
Kommunen har to foretak med egne styrer som fører egen protokoll.  Eiermøtenes innkalling og protokoll journalføres og lagres i kommunens arkiv.
Begge foretakene benytter ePhorte som sakssystem.

Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF
Steinkjerbygg KF med underselskap

Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF forvalter på vegne av kommunen store deler av kommunens skogeiendommer og naturressurser og utvikler næringsvirksomheten gjennom skogbruk, jakt, fiske og øvrige fritidstilbud. 

Steinkjerbygg KF forvalter kommunens eiendomsmasse og er kommunes redskap når det gjelder kjøp, forvaltning, drift  vedlikehold og utbygging av eiendomsmassen. Det vil si både eldresenter og  omsorgsboliger til ordinære leiligheter samt kommunens formåls-bygg slik som Rådhuset og Dampsaga kulturhus. Steinkjerbygg har også ansvaret for utbygging av nye boliger, næringsbygg og formåls-bygg på bestilling fra kommunen.

Steinkjerbygg har et As som datterselskap opprettet i 2003, og de igjen har 5 datterbedrifter med egne styrer.
Fra 2018 ble kommunens eiendomsavdeling overdratt til foretaket.    A/S Steinkjerbygg ble stiftet i oktober 1941 for å bidra til gjenoppbyggingen av Steinkjer. Siden den gang har Steinkjerbygg vært en viktig utbygger i byen.              

 

Interkommunalt samarbeid

Inn-Trøndelagssamarbeidet

Organisasjonskart over Inn-Trøndelagssamarbeidet

Inn-Trøndelagsamarbeidet baseres på en samarbeidsavtale med en overbygning i form av :
En politisk styringsgruppe PSG bestående av ordførerne
En administrativ styringsgruppe ASG bestående av rådmennene
Sekretariatsfunksjonen er lagt til Steinkjer kommune som bruker ePhorte som sakssystem

§27 selskap
Inn-Trøndelag IKT vedtatt opprettet 01.01.2013 med formål å drifte helpdesk, hardware, software, tilrettelegge og utvikle IKT området med egen samarbeidsavtale mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer.  Samarbeidet har et styre bestående av de tre kommunens rådmenn. Steinkjer kommune er vertskommune.
Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn vedtatt opprettet 2009 innenfor økonomifunksjoner for kommunene Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa (Snåsa fra 2017). Samarbeidet har et styre bestående av rådmenn i de 4 kommunene som inngår. Inderøy kommune er vertskommune.

Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor vedtatt opprettet i 2009 for å ivareta skatteoppkreverfunksjonen for kommunene Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa (Snåsa fra 2017). Samarbeidet har et styre bestående av rådmenn i de 4 kommunene som inngår. Verran kommune er vertskommune.

§28 selskap
DMS Inn-Trøndelag vedtatt opprettet er et samarbeidsprosjekt mellom Verran, Snåsa, Inderøy og Steinkjer kommune, Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge. Samarbeidet skal bidra til å sikre innbyggere i regionen et bedre tilbud innen helse- og omsorgstjeneste. DMS funksjonen med sengeposter ivaretas av Egge Helsetun i Steinkjer kommune.

§ 28-1 b samarbeid
PPT for Inderøy og Steinkjer inngikk 20.12.2017avtale om administrativt vertskommunesamarbeid. Det ble vedtatt egen avtale der Steinkjer er ansvarlig kommune.  PPT benytter eget fagsystem.

NAV Inn-Trøndelag inngikk 20.12.2017 avtale mellom NAV, Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa kommuner om administrativt vertskommunesamarbeid.  Fullmakt etter lov om sosiale tjenester legges til grunn. Steinkjer er ansvarlig kommune.  Vertskommunesamarbeidet har egen styringsgruppe bestående av rådmennene og fylkesdirektør NAV. NAV benytter eget fagsystem.

 

Driftssamarbeid

Administrativt samarbeid om renovasjon med Verran og Snåsa.

Administrativt samarbeid fra juli 2014 som barnevernvakt for kommunene Steinkjer, Verdal, Inderøy og Levanger organisatorisk tilknyttet avdeling for Helse ved barnevernstjenesten i Steinkjer kommune.

Administrativt Samarbeidsutvalg med Helse Nord-Trøndelag inngått i 2012 med ny samarbeidsavtale i 2017 som en samarbeidsarena mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene for å styrke det samlede tjenestetilbudet.

Barneverntjenesten i Verran og Steinkjer har fra oktober 2016 driftssamarbeid vedtatt av kommunestyrene om felles barnevernleder i de to kommunene i form av felles barnevernleder ansatt i begge kommuner med fullmakt til å rigge det samlede tilbudet i de to kommunene.
31.05.2017 ble det vedtatt egne samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid mellom Verran og Steinkjer kommune: "Vertskommunesamarbeid om tjenesteområdet barnevern".

 

Annet interkommunalt samarbeid
Inn-Trøndelag regionale næringsfond som forvaltes av Steinkjer Næringsselskap AS etter vedtak i ASG
Felles næringsarbeid
Felles kommuneadvokat
Felles psykolog
Felles miljørettet helsevern
Samarbeid mellom vekst og attføringsbedrifter
Frisklivsarbeid
Øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Samarbeid innenfor informasjonssikkerhet og personvern
ASG i styringsgruppen administrasjonssenteret Åpen, lys og glad

Laster...